Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych polega na wyegzekwowaniu od dłużnika określonej sumy pieniężnej. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy ( patrz art. 777 kpc).

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego odbywa się na wniosek wierzyciela (link).

Wierzyciel może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (link).

Koszty postępowania egzekucyjnego co do zasady obciążają dłużnika. Wierzyciel zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków. Wysokość zaliczki ustala Komornik.

W ramach prowadzonego postępowania Komornik może dokonać ustaleń kierując zapytania do:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • KRUS – u ,
  • Ewidencji Pojazdów ( CEPIK ) ,
  • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych ,
  • OGNIVO ( informacja o rachunkach bankowych),
  • Urzędu Skarbowego,
  • CEIDG ( informacja o przedsiębiorcach )
Zadzwoń