Sygnatura: GKm 32/19

I Co 799/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1I/00042554/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-01-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości
należącej do dłużnika:”KGMS” Sp. z o.o.
stanowiąca: działki nr 105/8, 106/11, 264/2 o łącznej powierzchni 1,0027ha. Na terenie nieruchomości znajdują się fundamenty i posadzki hali produkcyjnej.
położonej: 88-133 Dąbrowa Biskupia, Długa 30,
dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1I/00042554/8.
Suma oszacowania wynosi 417 961,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 313 470,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 796,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto komornika:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Inowrocławiu 77 10901069 0000 0001 4158 0605 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 w pok. 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Call Now ButtonZadzwoń