Sygnatura:  KM 1085/17;  I Co 2517/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW BY1I/00021830/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu  27-01-2020r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja

prawa własności nieruchomości
stanowiącej: działkę nr 37/3 o powierzchni 0,2418 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 184,00 m2.
należącej  do dłużnika: Jacek Walecki
położonej: 88-100 Inowrocław, Balczewo,
dla której  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00021830/4.

Suma oszacowania wynosi 697 314,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    464 876,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 731,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacić na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Inowrocławiu 77 10901069 0000 0001 4158 0605 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy
ul. Narutowicza 42 w pok. 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Call Now ButtonZadzwoń