Sygnatura: Km 1406/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-11-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 207,  odbędzie się pierwsza licytacja  odrębnej własności lokalu stanowiącego lokal mieszkalny nr 57  
stanowiącego: mieszkanie dwustronne o powierzchni użytkowej 65,40m2, usytuowane na III piętrze, składające się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 5,80m2.
położonego: 88-100 Inowrocław, Wojska Polskiego 19/57
dla którego  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00058905/9 
z własnością lokalu nr 57 związany jest udział 7120/367883 części nieruchomości wspólnej zapisanej w KW 54140. 
Suma oszacowania wynosi 205 965,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     154 473,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 596,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto  komornika:  77 1090 1069 0000 0001 4158 0605
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 w pok. 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Call Now ButtonZadzwoń