Licytacja mieszkania w Inowrocławiu, ul. Łokietka 15/21.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-01-2018 r.o godz. 09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 110, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
stanowiącego: lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,92 m2, jednostronny, znajdujący się na parterze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy również piwnica.
położonego: 88-100 Inowrocław, ul. Łokietka 15/21,    
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:   Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
(Adres spółdzielni:   88-100 Inowrocław, ul. Kopernika 7),
dla którego  księga wieczysta nie zostala urządzona

Suma oszacowania wynosi 83.396,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     62.547,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.339,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Oględziny nieruchomości wyznaczono na dzień 25.01.2018 od godz. 12:00 a 13:00. Operat można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu (pok. 21) dwa tygodnie przed licytacją, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Artur  Zieliński