Licytacja budowy budynku apartamentowo - handlowego w Inowrocławiu.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2016r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artura Zielińskiego ul. Solankowa 7/3, 88-100 Inowrocław odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości   
należącej  do dłużnika:P.P.U."AGORA" SPÓŁKA Z O.O.
stanowiącej: budowę budynku apartamentowo- handlowego w narożniku działki 64/22
położonej: 88-100 Inowrocław, ul. Stanisława Staszica 2a, 
dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00020111/1

Suma oszacowania wynosi 1.114.308,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 557.154,00 zł.
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących w dniu sprzedaży przepisów i stawek.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest111 430,80 zł.
Rękojmię można uiścić na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik Sądowy

Artur  Zieliński