Licytacja udział 1/8 mieszkanie Inowrocław.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2016 r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 110 odbędzie się druga licytacja 1/8 udziału odrębnej własności lokalu mieszkalnego
stanowiącego: 1/8 udziału odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze o pow. 37,94 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchnii, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3 m2
Z własnością lokalu numer 92 związany jest udział 3794/646230 zapisany w KW 23640.
należącego  do dłużnika: Jarosław Świątek
położonego: 88-100 Inowrocław, ul. Chociszewskiego 37/92,
dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00040715/1


Suma oszacowania 1/8 części wynosi 11 072,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 381,34 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 107,20 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Artur  Zieliński