Licytacja nieruchomości Dulsk 5, Kruszwica, Wola Wapowska.

 OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-07-2016r. o godz. 09:10 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław, ul.Narutowicza 42 w sali numer 110 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości
stanowiącego: działkę numer 33 o pow. 4,00 ha w części zbudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 254,41 m2 z garażem o pow. 80 m2 i halą o pow. 240 m2 w części niezabudowana- grunt orny (3,5541 ha). Na nieruchomość składa się również działka numer 139 położona w Woli Wapowskiej o pow. 1,05ha- łąki.
należącej  do dłużnika: Piotr Kaczmarek
położonej: 88-100 Inowrocław, Dulsk 5 (działka 33)
88-150 Kruszwica, Wola Wapowska (działka 139)
dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00021336/1

Suma oszacowania wynosi 957 756,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 718 317,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 775,60zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących w dniu sprzedaży przepisów i stawek.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 42 ( sygnatura I Co 1334/15)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Artur  Zieliński