Licytacja dom Wielowieś o powierzchni 248,02 m2.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2016 r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław, ul.Narutowicza 42  w sali nr 101odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości   
stanowiącej: nieruchomość o pow. 0,2411 ha zabudowaną budynkami o pow. 248,02 m2 składającą się z salonu, korytarza, łazienki, wc, kuchnii, spiżarni, pomieszczenia gospodarczego na parterze oraz korytarza, 5 pokoi, sypialni i łazienki na pietrze.
należącej  do dłużnika: Marek Laks, Aleksandra Laks
położonej: 88-140 Gniewkowo, Wielowieś 15A, 
dla której  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00029779/4.


Suma oszacowania wynosi 341.211,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     227.474,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.121,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.14:30 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 42 pok. 21  (I Co 2951/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Artur  Zieliński